skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dissecting the Signaling Mechanisms Underlying Recognition and Preference of Food Odors

Harris, G. ; Shen, Y. ; Ha, H. ; Donato, A. ; Wallis, S. ; Zhang, X. ; Zhang, Y.

Journal of Neuroscience, 07/09/2014, Vol.34(28), pp.9389-9403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0012-14.2014

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...