skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Neuromodulation for treatment-refractory major depressive disorder

Lipsman, N. ; Sankar, T. ; Downar, J. ; Kennedy, S. H. ; Lozano, A. M. ; Giacobbe, P.

Canadian Medical Association Journal, 01/07/2014, Vol.186(1), pp.33-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946 ; E-ISSN: 1488-2329 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1503/cmaj.121317

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...