skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

إزالة التلوث بالعناصر الثقيلة ( الرصاص ) من المياه باستخدام مادة حامض التانك المستخلصة من بعض النباتات الطبيعية = Removal of Pollution with Heavy Metals ( Lead ) from Water by Using Extracting Tannic Acid from Some Plants

ظاهر, سعدية أحمد ; عليوي, منتهى حرجان ; حمود, عمار مولى

International Journal for Sciences and Technology, 09/2015, Vol.10(3), pp.122-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18162509 ; DOI: http://dx.doi.org/10.12816/0017904

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...