skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The kinematic consequences of locomotion on sloped arboreal substrates in a generalized (Rattus norvegicus) and a specialized (Sciurus vulgaris) rodent

Schmidt, A. ; Fischer, M. S.

Journal of Experimental Biology, 08/01/2011, Vol.214(15), pp.2544-2559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0949 ; E-ISSN: 1477-9145 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1242/jeb.051086

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...