skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Longitudinal Study of Midage Women With Indicators of Disordered Eating

Fairweather-Schmidt, A. Kate ; Lee, Christina ; Wade, Tracey D.

Developmental Psychology, 2015, Vol.51(5), pp.722-729 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1649 ; E-ISSN: 1939-0599 ; DOI: 10.1037/dev0000011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...