skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Plant germline formation: common concepts and developmental flexibility in sexual and asexual reproduction

Schmidt, A. ; Schmid, M. W. ; Grossniklaus, U.

Development, 01/15/2015, Vol.142(2), pp.229-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-1991 ; E-ISSN: 1477-9129 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1242/dev.102103

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...