skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Role of Tbx2 in defining the territory of the pronephric nephron

Cho, G.-S. ; Choi, S.-C. ; Park, E. C. ; Han, J.-K.

Development, 02/01/2011, Vol.138(3), pp.465-474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-1991 ; E-ISSN: 1477-9129 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1242/dev.061234

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...