skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The equations of life and death: Tales told by motor unit number estimation

Gooch, C. L. ; Doherty, T. J.

Neurology, 07/19/2011, Vol.77(3), pp.208-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3878 ; E-ISSN: 1526-632X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1212/WNL.0b013e31822550bf

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...