skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Induction of apoptosis of human B-CLL and ALL cells by a novel retinoid and its nonretinoidal analog

Zhang, Y.

Blood, 9/26/2002, Vol.100(8), pp.2917-2925 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00064971 ; E-ISSN: 15280020 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1182/blood.V100.8.2917

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...