skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Proteomic cell surface phenotyping of differentiating acute myeloid leukemia cells

Hofmann, A. ; Gerrits, B. ; Schmidt, A. ; Bock, T. ; Bausch-Fluck, D. ; Aebersold, R. ; Wollscheid, B.

Blood, 09/30/2010, Vol.116(13), pp.e26-e34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-4971 ; E-ISSN: 1528-0020 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1182/blood-2010-02-271270

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...