skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Prevalence, Diagnosis, and Treatment of Depression and Generalized Anxiety Disorder in a Diverse Urban Community

Gwynn, R. Charon ; Mcquistion, Hunter L. ; Mcveigh, Katharine H. ; Garg, Renu K. ; Frieden, Thomas R. ; Thorpe, Lorna E.

Psychiatric Services, 06/2008, Vol.59(6), pp.641-647 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-2730 ; E-ISSN: 1557-9700 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1176/ps.2008.59.6.641

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...