skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A subjective study of the presence experience phenomenon

N.V., Averbukh

National Psychological Journal, 2018, Issue 3, pp.69-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20796617 ; E-ISSN: 23099828 ; DOI: http://dx.doi.org/10.11621/npj.2018.0307

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...