skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rigid, Complete Annuloplasty Rings Increase Anterior Mitral Leaflet Strains in the Normal Beating Ovine Heart

Bothe, W. ; Kuhl, E. ; Kvitting, J.-P. E. ; Rausch, M. K. ; Goktepe, S. ; Swanson, J. C. ; Farahmandnia, S. ; Ingels, N. B. ; Miller, D. C.

Circulation, 09/13/2011, Vol.124(11_suppl_1), pp.S81-S96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; E-ISSN: 1524-4539 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.110.011163

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...