skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A anatomia da participação: os conselhos como arena decisória

Moura, Joana Tereza Vaz de ; Lacerda, Alan Daniel Freire ; Almeida, Lindijane Bento

Plural (São Paulo. Online), 06/08/2011, Vol.18(1), p.117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0104-6721 ; E-ISSN: 2176-8099 ; DOI: http://dx.doi.org/10.11606/issn.2176-8099.pcso.2011.74524

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...