skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Abstract 5055: Exploring the subclonal architecture of breast cancer

Loo, Peter Van ; Wedge, David C. ; Nik-Zainal, Serena ; Stratton, Michael R. ; Futreal, Andrew ; Campbell, Peter J.

Cancer Research, 04/15/2012, Vol.72(8 Supplement), pp.5055-5055 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.AM2012-5055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...