skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PTH-149 Successful Care for Patients with Chronic Hepatitis B Virus Infection in a Dedicated Drug and Alcohol Addiction Service in East London

Kunkel, J ; Wilkinson, M ; Foster, G R

Gut, 06/2013, Vol.62(Suppl 1), pp.A271.3-A272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-5749 ; E-ISSN: 1468-3288 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2013-304907.636

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...