skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of number and gender of offspring on quality of life among older adults: evidence from the Korean Longitudinal Study of Aging, 2006-2012

Kim, J.-H. ; Lee, S. G. ; Shin, J. ; Cho, K.-H. ; Choi, J.-W. ; Park, E.-C.

BMJ Open, 05/01/2015, Vol.5(6), pp.e007346-e007346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-6055 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2014-007346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...