skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

AB0912 The introduction of ankylosing spondylitis annual review clinics at a london teaching hospital

Doherty, T. ; Lee, J. ; Sandhu, V.

Annals of the Rheumatic Diseases, 06/2013, Vol.71(Suppl 3), pp.690.18-690 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4967 ; E-ISSN: 1468-2060 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2012-eular.912

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...