skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Simulation of isotropic turbulence degeneration based on the large-eddy method

Abdibekov, U. S. ; Zhumagulov, B. T. ; Zhakebayev, D. B. ; Zhubat, K. Zh.

Mathematical Models and Computer Simulations, 7/2013, Vol.5(4), pp.360-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2070-0482 ; E-ISSN: 2070-0490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1134/S2070048213040029

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...