skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rapid Change of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Clones in a Chinese Tertiary Care Hospital over a 15-Year Period

Chen, H. ; Liu, Y. ; Jiang, X. ; Chen, M. ; Wang, H.

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 05/01/2010, Vol.54(5), pp.1842-1847 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0066-4804 ; E-ISSN: 1098-6596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/AAC.01563-09

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...