skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Quantitative Phosphoproteomics Reveal mTORC1 Activates de Novo Pyrimidine Synthesis

Robitaille, A. M. ; Christen, S. ; Shimobayashi, M. ; Cornu, M. ; Fava, L. L. ; Moes, S. ; Prescianotto-Baschong, C. ; Sauer, U. ; Jenoe, P. ; Hall, M. N.

Science, 03/15/2013, Vol.339(6125), pp.1320-1323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1228771

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...