skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dnmt3a-Dependent Nonpromoter DNA Methylation Facilitates Transcription of Neurogenic Genes

Wu, H. ; Coskun, V. ; Tao, J. ; Xie, W. ; Ge, W. ; Yoshikawa, K. ; Li, E. ; Zhang, Y. ; Sun, Y. E.

Science, 07/23/2010, Vol.329(5990), pp.444-448 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1190485

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...