skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

One Medicine One Science and policy

Sriramarao, P. ; Murtaugh, M. P. ; Berger, K. ; Travis, D. ; Kennedy, S. ; Steer, C. J. ; Cardona, C.

Science, 01/16/2015, Vol.347(6219), pp.242-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.347.6219.242-a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...