skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pharmacologic Inhibition of Phospholipid Transfer Protein Activity Reduces Apolipoprotein-B Secretion from Hepatocytes

Luo, Y. ; Shelly, L. ; Sand, T. ; Reidich, B. ; Chang, G. ; Macdougall, M. ; Peakman, M.-C. ; Jiang, X.-C.

Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 03/01/2010, Vol.332(3), pp.1100-1106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3565 ; E-ISSN: 1521-0103 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1124/jpet.109.161232

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...