skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ballotbox Diplomacy: The War Powers Resolutiona and the Use of Force

Auerswald, David P. ; Cowhey, Peter F.

International Studies Quarterly, 09/1997, Vol.41(3), pp.505-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8833 ; E-ISSN: 1468-2478 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/0020-8833.00054

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...