skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Realistic haptic rendering of interacting deformable objects in virtual environments

Duriez, Christian ; Dubois, Frédéric ; Kheddar, Abderrahmane ; Andriot, Claude

IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2006, Vol.12(1), pp.36-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; PMID: 16382606 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...