skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Crowdfunding for Ubicomp Products: Interviews with Amanda Williams and Khai Truong

Schmidt, Albrecht

IEEE Pervasive Computing, 7/2015, Vol.14(3), pp.79-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2015.55

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...