skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Understanding news sharing in social media: An explanation from the diffusion of innovations theory

Ma, Long ; Sian Lee, Chei ; Hoe-Lian Goh, Dion

Online Information Review, 07/07/2014, Vol.38(5), pp.598-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/OIR-10-2013-0239

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...