skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Knowledge access, creation and transfer in e‐government portals

Hoe‐Lian Goh, Dion ; Yeow‐Kuan Chua, Alton ; Luyt, Brendan ; Sian Lee, Chei

Online Information Review, 06/20/2008, Vol.32(3), pp.348-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/14684520810889664

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...