skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Exciton splitting in semiconducting carbon nanotubes in ultrahigh magnetic fields above 300 T

Nakamura, Daisuke ; Sasaki, Tatsuya ; Zhou, Weihang ; Liu, Huaping ; Kataura, Hiromichi ; Takeyama, Shojiro

Physical Review B, 6/2015, Vol.91(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1098-0121 ; E-ISSN: 1550-235X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.91.235427

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...