skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genetic recombination variation in wild Robertsonian mice: on the role of chromosomal fusions and Prdm9 allelic background

Capilla, L. ; Medarde, N. ; Alemany-Schmidt, A. ; Oliver-Bonet, M. ; Ventura, J. ; Ruiz-Herrera, A.

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 07/07/2014, Vol.281(1786), pp.20140297-20140297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8452 ; E-ISSN: 1471-2954 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2014.0297

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...