skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

APPROXIMATE ENTROPY, A NONLINEAR STATISTIC, DETECTS EFFECTS OF OPIOID ANESTHESIA ON HEART RATE VARIABILITY

Storella, R. J. ; Kandell, R. B. ; Polansky, M. ; Harrow, J. C.

Anesthesiology, 1994, Vol.81(SUPPLEMENT), p.A151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-199409001-00150

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...