skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Social benefits of a tangible user interface for children with Autistic Spectrum Conditions

Farr, William ; Yuill, Nicola ; Raffle, Hayes

Autism, May 2010, Vol.14(3), pp.237-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1362-3613 ; E-ISSN: 1461-7005 ; DOI: 10.1177/1362361310363280

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...