skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Experimental Infection of Adults With Recombinant Wild-Type Human Metapneumovirus

Talaat, K. R. ; Karron, R. A. ; Thumar, B. ; Mcmahon, B. A. ; Schmidt, A. C. ; Collins, P. L. ; Buchholz, U. J.

Journal of Infectious Diseases, 11/15/2013, Vol.208(10), pp.1669-1678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1899 ; E-ISSN: 1537-6613 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/infdis/jit356

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...