skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Is there an association between endometriosis and the risk of pre-eclampsia? A population based study

Hadfield, R. M. ; Lain, S. J. ; Raynes-Greenow, C. H. ; Morris, J. M. ; Roberts, C. L.

Human Reproduction, 09/01/2009, Vol.24(9), pp.2348-2352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/humrep/dep123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...