skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kinetic and isotherm studies of adsorption processes in the removal of reactive dyes from aqueous solutions

Syafiuddin, A ; Hadibarata, T ; Yuniarto, A ; Tay, A C ; Ali, S K ; Hidayat, T

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 04/01/2019, Vol.495, p.012062 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1757-899X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/495/1/012062

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...