skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Fictions of (English) Cricket: From Nation to Diaspora

Tadié, Alexis

The International Journal of the History of Sport, 03/2010, Vol.27(4), pp.690-711 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09523361003600207

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...