skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Publisher's Note: ''X-ray photoelectron spectroscopy study of the chemical interaction at the Pd/SiC interface''[J. Appl. Phys. 108, 093702 (2010)]

Zhang, Y.

Journal of Applied Physics, 2011, Vol.109(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8979 ; DOI: 10.1063/1.3532951 ; TRN: US11A6133017064

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...