skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Watching energy transfer in metalloporphyrin heterodimers using stimulated X-ray Raman spectroscopy

Biggs, J. D. ; Zhang, Y. ; Healion, D. ; Mukamel, S.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 09/24/2013, Vol.110(39), pp.15597-15601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1308604110

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...