skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Arabidopsis AHP2, AHP3, and AHP5 histidine phosphotransfer proteins function as redundant negative regulators of drought stress response

Nishiyama, R. ; Watanabe, Y. ; Leyva-Gonzalez, M. A. ; Van Ha, C. ; Fujita, Y. ; Tanaka, M. ; Seki, M. ; Yamaguchi-Shinozaki, K. ; Shinozaki, K. ; Herrera-Estrella, L. ; Tran, L.-S. P.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 03/19/2013, Vol.110(12), pp.4840-4845 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1302265110

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...