skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Polycomb purification by in vivo biotinylation tagging reveals cohesin and Trithorax group proteins as interaction partners

Strubbe, G. ; Popp, C. ; Schmidt, A. ; Pauli, A. ; Ringrose, L. ; Beisel, C. ; Paro, R.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 04/05/2011, Vol.108(14), pp.5572-5577 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1007916108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...