skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lateralized human hippocampal activity predicts navigation based on sequence or place memory

Igloi, K. ; Doeller, C. F. ; Berthoz, A. ; Rondi-Reig, L. ; Burgess, N.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 08/10/2010, Vol.107(32), pp.14466-14471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1004243107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...