skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Quantitative determination of ion distributions in bacterial lipopolysaccharide membranes by grazing-incidence X-ray fluorescence

Schneck, E. ; Schubert, T. ; Konovalov, O. V. ; Quinn, B. E. ; Gutsmann, T. ; Brandenburg, K. ; Oliveira, R. G. ; Pink, D. A. ; Tanaka, M.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 05/18/2010, Vol.107(20), pp.9147-9151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0913737107

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...