skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The epidemiological fitness cost of drug resistance in Mycobacterium tuberculosis

Luciani, F. ; Sisson, S. A. ; Jiang, H. ; Francis, A. R. ; Tanaka, M. M.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 08/25/2009, Vol.106(34), pp.14711-14715 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0902437106

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...