skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Extended covalent containers: synthesis and guest encapsulation

Asadi, A. ; Ajami, D. ; Rebek, J.

Chem. Commun., 2014, Vol.50(5), pp.533-535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/C3CC47034B

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...