skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Self-assembled monolayer and multilayer films based on l -lysine functionalized perylene bisimide

Sun, Yan ; Li, Zhibo ; Wang, Zhaohui

J. Mater. Chem., 2012, Vol.22(10), pp.4312-4318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-9428 ; E-ISSN: 1364-5501 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/C1JM14521E

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...