skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High-entropy Alloys with High Saturation Magnetization, Electrical Resistivity and Malleability

Zhang, Yong ; Zuo, Tingting ; Cheng, Yongqiang ; Liaw, Peter K.

Scientific Reports, 12/2013, Vol.3(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/srep01455

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...