skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Axl-EGFR receptor tyrosine kinase hetero-interaction provides EGFR with access to pro-invasive signalling in cancer cells

Vouri, M ; Croucher, D R ; Kennedy, S P ; An, Q ; Pilkington, G J ; Hafizi, S

Oncogenesis, 10/2016, Vol.5(10), pp.e266-e266 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2157-9024 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/oncsis.2016.66

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...