skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ultrasonic studies of silicate melts

Rivers, Mark L. ; Carmichael, Ian S. E.

Journal of Geophysical Research, 1987, Vol.92(B9), p.9247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-0227 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1029/JB092iB09p09247

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...