skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

β-Galactosidase-based colorimetric paper sensor for determination of heavy metals

Hossain, S M Zakir ; Brennan, John D

Analytical chemistry, 15 November 2011, Vol.83(22), pp.8772-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-6882 ; PMID: 22029903 Version:1 ; DOI: 10.1021/ac202290d

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...